சிவகங்கை Mount Litra பள்ளியில் வார்க் அறிமுகவுரை

சிவகங்கை Mount Litra பள்ளியில் வார்க் அறிமுகவுரை

சிவகங்கை Mount Litra பள்ளியில் வார்க் அறிமுகவுரை நிகழ்ச்சியும் ஆசிரியர் நடத்தும் பாடங்களை எவ்வாறு ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுதல், ஞாபகம் வைத்த பாடங்களை எவ்வாறு பரிட்சையில்…